Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Laurence Willems

 

 1. Definities.
 • Algemene Voorwaarden: deze algemene verkoopsvoorwaarden van Laurence Willems;
 • Diensten: de diensten geleverd door Laurence Willems aan de Klant;
 • Klant: de natuurlijke persoon die de Diensten afneemt van Laurence Willems;
 • Online Afsprakenplatform: het online afsprakenplatform “Mindbody” waarop afspraken tussen de Klant en Laurence Willems, of een door haar aangestelde instructrice, voor de Diensten kunnen worden gemaakt;
 • Overeenkomst: de schriftelijke inschrijvingsovereenkomst/medische vragenlijst tussen de Klant en Laurence Willems;
 • Laurence Willems: Laurence Willems, onderneming vennootschap BV, met adres te Wilgenlaan 53, 2610 Wilrijk en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0755.902.489; en
 • Pilates Studio: de pilates studio van Laurence Willems, gelegen te Groenenborgerlaan 17, 2610 Wilrijk, waar de Diensten uitgeoefend worden door Laurence Willems of een door haar aangestelde instructrice.

 

 1. Aanvaarding Algemene Voorwaarden en uitsluiting algemene voorwaarden Klant.

De op het moment van Overeenkomst van kracht zijnde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten uitgaande van Laurence Willems. De Klant heeft voorafgaandelijk kennisgenomen van deze Algemene Voorwaarden en aanvaardt ze. De algemene voorwaarden van de Klant zijn nooit van toepassing en worden bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.              

 

 1. Bindend karakter Overeenkomst.

Alle Overeenkomsten zijn voor Laurence Willems slechts bindend nadat de Klant deze Overeenkomst heeft ondertekend. Wijzigingen aan de Overeenkomsten dienen eveneens vooraf schriftelijk door Laurence Willems aanvaard te worden.

 

 1. Uitvoering van de Diensten

De Diensten worden uitgevoerd in de Pilates Studio op het tijdstip afgesproken tussen Laurence Willems, of een door haar aangestelde instructrice, en de Klant. De Klant erkent dat afspraken voor de Diensten lopen via het Online Afsprakenplatform.  

Elke nieuwe Klant zal voorafgaand aan de eerste les de Overeenkomst invullen en getekend terug aan Laurence Willems bezorgen uiterlijk bij aanvang van de eerste les. 

Laurence Willems biedt zowel groepslessen, duetlessen als groepslessen aan. De Klant erkent dat een duo les beperkt is tot twee (2) deelnemers. Een groepsles wordt aangeboden vanaf vier (4) deelnemers tot acht (8) deelnemers. Laurence Willems behoudt zich het recht voor om een groepsles te annuleren indien het minimumaantal van vier (4) deelnemers niet wordt behaald. De groepsles zal dan door Laurence Willems uiterlijk vierentwintig (24) uur voor de groepsles worden geannuleerd en de Klant wordt hiervan via het Online Afsprakenplatform op de hoogte gebracht. Annulering van een afspraak moet ten laatste vierentwintig (24) uur voor het plaatsvinden van de afspraak gebeuren via het Online Afsprakenplatform. Annuleringen die later dan vierentwintig (24) uur voorafgaand aan de afspraak worden gedaan, zullen door Laurence Willems in rekening worden gebracht overeenkomstig de tarieven bepaald in de Overeenkomst.

 1. Betaling.

Betaling van de Diensten kan zowel in de Pilates Studio met bankcontact of met factuur. De betaling per factuur dient te gebeuren binnen de vijftien (15) dagen na factuurdatum. Indien de Klant ervoor kiest om de Diensten per les te betalen, zal de betaling overeenkomstig de tarieven uit de Overeenkomst voorafgaand aan elke les, of uiterlijk bij het begin van de les, gebeuren.  Indien de Klant voor een achtbeurtenkaart kiest, zal de betaling overeenkomstig de tarieven uit de Overeenkomst voorafgaand aan de eerste les van de beurtenkaart gebeuren. De Klant erkent dat dergelijke achtbeurtenkaart maximum drie (3) maanden geldig is.  Laurence Willems behoudt zich het recht voor om de achtbeurtenkaart ongeldig te verklaren indien deze termijn van drie (3) maanden overschreden wordt.

Alle belastingen, taksen en/of heffingen, van welke aard dan ook, die betrekking hebben op de Diensten, met inbegrip van nieuwe belastingen, taksen en heffingen die na de totstandkoming van de Overeenkomst zouden worden ingevoerd, zijn integraal ten laste van de Klant.

Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de vijf (5) kalenderdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de facturen en de erin vermelde bedragen in. In geval van gehele of gedeeltelijke niet – betaling van de factuur op de vervaldag, is de Klant vanaf deze datum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling  alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen en een verwijlrente verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag volgens de bijzondere wettelijke interestvoet overeenkomstig de Wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties zoals gewijzigd door de wet van 22 november 2013, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. In dat geval behoudt Laurence Willems zich bovendien het recht voor om de uitvoering van haar verbintenissen voortvloeiende uit de Overeenkomst te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding. Elke laattijdige betaling door de Klant geeft Laurence Willems tevens het recht om een administratieve kost van tien (10)% van het totale factuurbedrag aan te rekenen, met een minimum van vijftig (50) euro. Deze administratiekost blijft verschuldigd bij (laattijdige) betaling van de factuur in hoofdsom. Bovendien zullen bij laattijdige betaling van een factuur alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar worden, en zal Laurence Willems de leveringen van Diensten aan de Klant kunnen opschorten tot algehele betaling van de opeisbare facturen. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten, zullen door de Klant worden gedragen.

 

 1. Verbintenissen Klant

De Klant is verantwoordelijk voor zijn of haar fysieke en mentale vermogen om de Diensten af te nemen en gaat akkoord dat hij of zij zich weerhoudt van enig gebruik van de apparatuur in geval van eventuele gezondheidsproblemen of beperkingen die zijn of haar veiligheid of gezondheid of die van anderen in gevaar kan brengen. De Klant verbindt zich ertoe om de studioregels, zoals van toepassing en beschikbaar in de Studio, na te leven en de instructies van Laurence Willems of een door haar aangestelde instructrice inzake gebruik van de toestellen nauwgezet te volgen. Bij schending van de studioregels of niet navolging van de instructies, behoudt Laurence Willems zich het recht voor om de Overeenkomst te beëindigen en geen Diensten meer te leveren aan desbetreffende Klant. 

 

 1. Aansprakelijkheid.

(a) Algemeen

De aansprakelijkheid van Laurence Willems is beperkt tot schade van de Klant die het rechtstreeks gevolg is van een zware fout of bedrog van Laurence Willems. Voor zover Laurence Willems bij het leveren van de Diensten afhankelijk is van de medewerking of diensten van derden, kan zij op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortvloeiend uit fout, (daarin begrepen grove fout en opzet) in hoofde van deze derde. De aansprakelijkheid van Laurence Willems is in alle gevallen beperkt tot maximaal het effectief betaald (factuur)bedrag van de geleverde Diensten en Laurence Willems is de Klant aldus maar tot vrijwaring verschuldigd ten belope van maximaal dit bedrag. De aansprakelijkheid van Laurence Willems is uitgesloten voor gevolgschade, immateriële schade, lichamelijke schade, gederfde winst of bedrijfsschade van de Klant.

(b) Klachten

Eventuele klachten betreffende de Diensten kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten, te vertragen of om bevestigde Overeenkomsten te annuleren.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten van welke aard ook (waarbij inbegrepen maar niet beperkt tot designs en logo’s) blijven te allen tijde eigendom van Laurence Willems. 

 

 1. Gegevensverwerking.

Laurence Willems respecteert en ziet het belang van de privacy van de Klant in. Laurence Willems tracht dan ook uw persoonsgegevens te bewaren op een veilige manier. Gelieve op te merken dat Laurence Willems beschouwd moet worden als “verwerkingsverantwoordelijke” zoals gedefinieerd in de toepasselijke GDPR-verordening. Dit impliceert dat Laurence Willems uw persoonsgegevens zal verzamelen en verwerken voor eigen doeleinden. Voor een gedetailleerde omschrijving van de wijze van verwerking en verwerkingsdoeleinden, wordt verwezen naar de privacy policy die geraadpleegd kan worden op de website van Laurence Willems (www.magnoliastudios.be ).

 

 1. Geschillen.

Het Belgisch recht is van toepassing. Alle geschillen van welke aard ook, vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel Antwerpen (afdeling Antwerpen).

 

 1. Eenzijdige wijziging Algemene Voorwaarden.

Laurence Willems behoudt zich het recht voor elk van deze voorwaarden en bepalingen op eender welk moment eenzijdig te wijzigen.

 

      12. Studio regels 

 • Gelieve je afspraken online via de website of via onze APP te reserveren en te betalen.
 • Je kan je afspraak 24u voor aanvang, zelf kosteloos online annuleren, na deze termijn wordt je afspraak integraal aangerekend en is er geen terugbetaling mogelijk. 
 • We aanvaarden geen doktersbriefjes in geval van ziekte, enkel bij hospitalisatie bespreken we graag wanneer de afspraken terug kunnen doorgaan. 
 • Een 8-beurtenkaart is 3 maanden geldig, na deze termijn vervallen deze lessen. Gelieve hiermee rekening te houden tijdens vakantie periodes. Je kan de geldigheidsdatum van je beurtenkaart raadplegen op je persoonlijke account. 
 • Mogen we vriendelijk vragen 5 minuten voor aanvang van je afspraak aanwezig te zijn. Je afspraak start stipt op het uur.